Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 

fb.png              mail-ico.png

PROMOCJE

REGULAMIN KONKURSU „RECENZJA KOSMETYKÓW BEAUTY JAR”


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma Biosfera Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łęczyńskiej 5, Lublin 20-309, NIP – 946-252-79-47 (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/DrogeriaMagiaNatury (zwanej dalej “Profilem Organizatora”).

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest  znakiem  towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.

5. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (postu konkursowego) na portalu społecznościowym Facebook na Profilu Organizatora.

6. Konkurs trwa od dnia 25 stycznia 2019 godz. 17:00 do 25 lutego 2019 godz. 24:00.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

  1. Napisanie recenzji kosmetyku z serii „Beauty Jar” oraz opublikowanie jej pod postem konkursowym na Profilu Organizatora.
  2.  Recenzja powinna zawierać nazwę recenzowanego kosmetyku oraz subiektywną opinię na jego temat. Dopuszczalne jest również zamieszczanie zdjęć produktu oraz efektów jego działania.

3. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 4 poniżej.

4. Poprzez opublikowanie recenzji konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach Profilu Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka. 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest dowolnie skomponowany przez zwycięzcę zestaw kosmetyków marki „Beauty Jar” dostępnych w ofercie organizatora na kwotę 80zł (zwany dalej “Nagrodą Główną”).

2. Nagrodami dodatkowymi są dwa dowolnie skomponowane przez zwycięzców zestawy kosmetyków marki „Beauty Jar” dostępnych w ofercie organizatora na kwotę 40zł każdy (zwane dalej “Nagrodą dodatkową”)

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom osobiście wyłącznie w oddziałach Organizatora t.j. Drogerii Zielarsko-Kosmetycznej Magia Natury przy ul. Abramowickiej 43, 20-442 Lublin oraz Drogerii Zielarsko-Kosmetycznej Magia Natury w Skende Shopping przy Alei Spółdzielczości Pracy 88, 20-147 Lublin. Organizator zastrzega, że nie ma możliwości wysyłki nagród.

§ 5. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy: prawidłowo napisali recenzję o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu oraz spełniają warunki wymienione w § 2 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże jednego zwycięzcę konkursu, który opublikował najciekawszą w ocenie jury recenzję oraz dwie osoby wyróżnione. Zwycięzca konkursu otrzyma Nagrodę Główną natomiast osoby wyróżnione Nagrody Dodatkowe.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator w dniu 26.02.2019 opublikuje post na Profilu Organizatora, zawierający wskazanie zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione oraz prośbę o przesłanie przez osoby nagrodzone do Organizatora za pośrednictwem Profilu Organizatora prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć otrzymania nagrody. Jeżeli osoby nagrodzone w terminie 7 dni nie zgłoszą chęci otrzymania nagrody nie nabywają prawa do nagród. Organizator w odpowiedzi na nadesłaną wiadomość prywatną zawiadomi osoby nagrodzone o fakcie uzyskania prawa do nagrody.

§ 6. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Biosfera Polska Sp. z o.o.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.

SZYBKI KONTAKT

Adres: 

Abramowicka 43, 

20-442 Lublin

Telefon:  695 857 653

Godziny 

otwarcia: 

Pn. - Pt. 10:30 - 18:30

Sobota 9:30 - 16:30

Adres: 

Centrum SKENDE Shopping

Aleja Spółdzielczości pracy 88, Lublin

Telefon:   530 655 434

Godziny 

otwarcia: 

 Pn. - Sob. 10:00 - 21:00

 Niedziela 10:00 - 20:00